தினமும் ஆலயம் 18.00- 19.30 வரையும் , வெள்ளி மற்றும் விசேட நாட்களில் 14:00- 22.00 வரையும் ஆலயம் திறந்திருக்கும்.

Everyday the Temple is open between 18.00- 19.30. On Fridays and Special Festival Days the Temple is open between 14:00- 22.00

Jeden Tag der Tempel ist offen von 18:00 bis 19:30 Uhr. Freitags und Festtage, ist der Tempel offen von 14:00 bis 22:00 Uhr.

ஆலயமுகவரி/Temple Address/Adresse :

Arulmigu Kathirvelayutha suvami Ahlayam
Industrie Str.27 , 9430 St-Margretten/SG, Switzerland