"படங்கள்"

முரளிதர சுவாமிகள் வருகை

முரளிதர சுவாமிகள் வருகை 2012

வாழ்வாதார திட்டம்

ஆலயசேவை- வாழ்வாதார திட்டம்

a.jpgb.jpgc.jpgd.jpge.jpgf.jpgg.jpgh.jpgi.JPGj.jpgk.jpgl.jpgm.JPGn.JPGo.JPGp.JPGvalr.R.jpgIMG_0001.jpgIMG.jpgIMG_0001.jpg

 

 

 

Kanton Schule – Tempel-Besuchstag

படங்கள் – Kanton Schule – Tempel-Besuchstag

திருவிழா படங்கள் 2011

திருவிழா படங்கள் 2011

சாமி தரிசனம் 2011

படங்கள் – சாமி தரிசனம் 2011

அர்ச்சனை அபிசேகம் 2011

படங்கள் – அர்ச்சனை அபிசேகம்

SBT Schule Tempelbesuch

படங்கள் – SBT Schule Tempelbesuch

SBT Schul BesuchTag


DSC_0357.jpgDSC_0360.jpgDSC_0361.jpgDSC_0362.jpgDSC_0363.jpgDSC_0359.jpgDSC_0364.jpgDSC_0365.jpgDSC_0367.jpgDSC_0366.jpgDSC_0369.jpgDSC_0368.jpgDSC_0370.jpgDSC_0371.jpgDSC_0373.jpgDSC_0375.jpgDSC_0376.jpgDSC_0377.jpgDSC_0379.jpgDSC_0378.jpgDSC_0382.jpgDSC_0380.jpgDSC_0383.jpgDSC_0384.jpgDSC_0385.jpgDSC_0387.jpgDSC_0388.jpgDSC_0389.jpgDSC_0390.jpgDSC_0391.jpgDSC_0392.jpgDSC_0393.jpgDSC_0394.jpgDSC_0395.jpgDSC_0396.jpgDSC_0397.jpgDSC_0398.jpgDSC_0399.jpgDSC_0400.jpgDSC_0402.jpgDSC_0401.jpgDSC_0403.jpgDSC_0404.jpgDSC_0405.jpgDSC_0406.jpgDSC_0407.jpgDSC_0408.jpgDSC_0409.jpgDSC_0412.jpgDSC_0413.jpgDSC_0414.jpgDSC_0416.jpgDSC_0417.jpgDSC_0418.jpgDSC_0420.jpgDSC_0421.jpgDSC_0422.jpgDSC_0419.jpgDSC_0423.jpgDSC_0372.jpg

SBT St. Gallen Schule

படங்கள் – SBT St. Gallen Schule

SBT_Appenzell K- Schulebesuchtag

படங்கள் – SBT_Appenzell K- Schulebesuchtag

Pages:«12345